Φιλίσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλίσσκος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., La'da 2002, E1645 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 223 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 3 πίσω όψη I, 25 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., IG IV.12.97.29 & Peek, IAEpid 43 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 320 π.Χ., SEG XXXVI 626.26· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.26 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 544 (6) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 39 (7) Μακεδονία (Πιερίδα-Γαληψός) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 917 (8-9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος αι. π.Χ., IG XII.5.1062 (δις)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
332