Φιλῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλεῖνος (ελλην. περ., 2ος/1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ., Κως / 1ος αι. π.Χ., Λάρισα / ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιωνία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Τήνος, Βοιωτία / από τον 1ο αι. μ.Χ. κ.ε., συχνότατη γραφή παντού), Philinus (1ος αι. π.Χ., Κόρινθος / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία αρχές 3ου αι. π.Χ., BailIet 1920-1926, 222 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 2ος αι. π.Χ., SEG XLII 560 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα 4ος αι. π.Χ., IG II2.10028 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
404