Φίλαγρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλάγρειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524I.28 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 824 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα) τέλη 2ου αι. π.Χ., SEG XLVII 999.3, 13 (4) SEG XLVII 999.11 (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.35-36 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος/1ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1984, 38 αρ. 2 και πίν. 45.2 (= SEG XLIII 371· πρβ. BE 1988, αρ. 356) (7) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XV 380 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 317 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.29 (9) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.47 (10) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.42 (11) Μακεδονία (Ορεστίδα) 192 μ.Χ., EAM 186.33 (12) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) 3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.75

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
126