Ἐξήκεστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐσχε̄κετος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἐξέκεστος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Ἐχσε̄́κεστος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Κάτω Ιταλία), Execestus (1ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 1ος αι. π.Χ., Κικέωνας, In Pis. 89 (2) Μακεδονία 1ος αι. π.Χ., Διόδωρος 37.5a  (3) Μακεδονία (Βισαλτία-Άργιλος;) 364-357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 15 αρ. 1.3, σσ. 73-74 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 188 σημ. 1 (5) μέσα 3ου αι. π.Χ., SEG XXIV 621 (= Pilhofer 327)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47