Εὐβουλίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐβολίδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εὐβολίδης (5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ;4ος-3ος αι. π.Χ., JÖAI 69 (2000),  81 αρ. 5 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 174-172 π.Χ., PFreib 34.7· PMich 190.14, 35  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.14 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 34 αρ. ΠΑΡ16 (= SEG L 613) (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.21 (6) ;54 μ.Χ., IG X.2.2.324.3, 8  (7-9) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.24,  30,  61 (10-12) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.20, 28, 80  (13) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.20· 69.15 (14) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.771.8 (15) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;355 π.Χ., TAPA 69 (1938), 51 αρ. 5.8 (16) ;350 π.Χ., TAPA 59 (1928), 226, 3 (17) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια*) 4ος αι. π.Χ., SEG XLV 801  (18) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος;) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 672.12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
112