Ἤθαρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. Ἔθαρος

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 417-413 π.Χ., IG I3.89.74

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 149· Kalleris 1976 [1988], 369, 373, 436· Hatzopoulos 2000. Tataki 1988, αρ. 357, σ. 218. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 305 αρ. 2.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς μακεδονικό όνομα αβέβαιης ετυμολογίας (είτε διευρυμένη μορφή του ον. Ἦθος < ουσ. ἦθος είτε, πιθανότατα, φωνητική παραλλαγή του επιθ. ἰθαρός 'χαρούμενος')· βλ. και Ἔθαρος. Κατά τον Hoffmann (1906, 149), πρόκειται για το επιθ. ἤθ-αρος 'αγαπητός, οικείος', ομόρριζο του ομηρ. ἠθεῖος 'έμπιστος, πιστός, προσφιλής'. Ο Kalleris (1976, 269, 373, 436) σχολιάζει τη διατήρηση του άηχου δασέος [θ] σε μακεδονικό όνομα. Κατά τους Γουναροπούλου & Χατζόπουλος (Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, 1998, Ι, 156), το όνομα Ἤθαρος ( Ἔθαρος) αποτελεί διευρημένη μορφή του ον. Ἦθος. Ο Hatzopoulos (2000, 114) συνδέει το όνομα είτε με το ουσ. ἦθος (βλ. και όν. Ἦθος) είτε με το επίθ. ἰθαρός 'χαρούμενος'. Βλ. και Tataki 1988, αρ. 357, σ. 218.

Γεωγραφική διασπορά: