Ἡρωΐδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἡρόδης (Αθήνα), Ἡρoΐδης (4ος αι. π.Χ., Χίος / 2ος αι. μ.Χ., Λητή), Ἡρώδης (Αθήνα / 3ος αι. π.Χ., Κέως / 3ος-1ος αι. π.Χ., Κέρκυρα / 3ος/2ος αι. π.Χ., Σάμος / 2ος αι. π.Χ., Μυσία, Πάρος, Σάμος,  Αθήνα, Πελοπόννησος / 1ος αι. π.Χ., Τήνος, Αθήνα, Λέσβος / αυτοκρ. περ., Νάξος, Θάσος, Λέσβος / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θάσος, Κύπρος, Αθήνα / 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Σάμος / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Θάσος / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θάσος / 3ος αι. μ.Χ., Σαμοθράκη, Αθήνα / 4ος/5ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα),  Ἡρώϊδης (ελλην. περ., Ιωνία, Λυδία / 3ος-2ος αι. π.Χ., Ιωνία, Μυσία / 2ος αι. π.Χ., Ιωνία, Μυσία, Λυδία / 2ος/1ος αι. π.Χ., Θράκη, Ιωνία, Τρωάδα, Μυσία / 1ος αι. π.Χ., Μυσία, Τρωάδα, Αιολία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Μυσία, Ιωνία / αυτοκρ. περ., Βοιωτία, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Μακεδονία / 2ος αι. μ.Χ., Βοιωτία, Θράκη, Πέλλα, Λυδία, Αρκαδία /2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη, Ιωνία / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Ιωνία, Αιολία, Θράκη, Λυδία), Ἡρωΐδας (2ος-1ος αι. π.Χ., Μακεδονία < Κως), ῾Ηρόϊδης (3ος αι. μ.Χ., Στόβοι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Κως 2ος-1ος αι. π.Χ., Maiuri 1925, 219 αρ. 622  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 145 π.Χ., PPhrurDiosk 18.43, 52 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 5 μ.Χ., CPR I 224.4 (4-6) Μακεδονία < Αίγυπτος 41 μ.Χ., PMich 267-8.1  (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 229 μ.Χ., Tataki 1994, αρ. 311 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα-Γιαννιτσά) αρχές 2ου αι. μ.Χ., JDAI 84 (1969), 152 αρ. R15 (9) Μακεδονία (Εορδαία-Άρνισσα;) μέσα 2ου αι. μ.Χ., EAM 122 (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1002 (πρβ. Tyche 10 (1995) πίν. 14 αρ. 20)  (13)  ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1004.6 (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.929.4 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.6 (11) 121 μ.Χ., SEG I 276, 20  (15-16) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) αρχές 3ου αι. μ. Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη 20 αρ. 14.145 & Beibl. στήλη 21 αρ. 15.160

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
286
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 94 σημ. 4. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 323 αρ. 27.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.