Ἡρόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ε̄ρόδωρος (;6ος αι. π.Χ., Αθήνα), hε̄ρόδο̄ρος (;6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἐ̄ρόδο̄ρος (π. 500 π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 181 π.Χ., Λίβιος 40.23.4, 9 (RE (3)) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 851 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 335 π.Χ., Hatzopoulos, 1996, 2ος τόμ.,  84 αρ. 62, 10 (= SEG XXXVI 626) (4) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.13 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Ρώμη; 4ος αι. π.Χ., ΙG XIV.1149 (6-7) ;354 π.Χ., TAPA 69 (1938), 52-53 αρ. 6, 12 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρατονίκεια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 577 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
118
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 1988β, 80· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 114-115, 262, 263· Hatzopoulos 2000. Για την προσωπογραφία βλ. Osborne 1981-1983, T64-65· Tataki 1998, 137 αρ. 60· 323 αρ. 24.

Σχόλια: 

Θεοφόρο ονομα ευρείας διάδοσης.

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Κιλικία τον 3ο αι. μ.Χ.

Στο (5) γλύπτης, γιος του περίφημου γλύπτη Σθέννι.