Ἑρμίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Hermias (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Hermia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), ῾Ερμία (κλητ., αυτοκρ., περ., Ιλλυρία), ῾Ερμίαιος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), ῾Ερμίου (γεν., ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 219 π.Χ., PEnt 15.1, 8 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 216 π.Χ., Klio 18 (1925), 95· PGrad 4 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 216-215 π.Χ., PFrankf 4, 7· BGU 1943.5 (4-5) Μακεδονία < Αίγυπτος 89 π.Χ., UPZ 125, 29, 35 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Touratsoglou 1995, 191 πίν. 239 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) μέσα 1ου αι. π.Χ., IG XII.5.891.11 (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;3ος αι. π.Χ., IG II2 8084 (= FRA 506 (9) 2ος αι. π.Χ., IG II2.8084 bis (10) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG II2.8085 (11) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 3ος αι. μ.Χ., IGB V 5909 (12) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρατονίκη;) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 576 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
345