Ἑρμῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ερμέω (γεν., 4ος αι. π.Χ., Χίος), Hermes (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ, περ.,  Κάτω Ιταλία, Σικελία, Αχαϊα και συχνά μέχρι και τη βυζ. εποχή), Ermes (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Κόρινθος),  Hirmis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), ῾Ερμῆτος (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη), ῾Ερμᾶ (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη), ῾Ερμῆνος (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Σέρρες), ῾Ερμῆνι (δοτ., 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη /2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Kavadarci / 3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), ῾Ερμοῦ (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Ρόδος / 3ος αι. μ.Χ., Ιωνία), ῞Ερμητι  (δοτ., 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 169.5 (2) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.10 (3) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Βελβενδός) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 1001.2 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 149 αρ. 59.11 (= Pilhofer 602· SEG L 618· πρβ. BE 1944, αρ.129) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.26 (6) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.372.3 (7) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.427 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.665.4 (= SEG XLIII 460) (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.744.1 (10) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.744.3 (11) 118 μ.Χ., IG X.2.1.524.4 (12) 154 μ.Χ., IG X.2.1.526.1 (13) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262IV.7 (14) 242 μ.Χ., IG X.2.1.160.4 (15) 252 μ.Χ., IG X.2.1.166.4 (16) 2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.694 (πρβ. CPh. 70 (1975), 53 (17) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.741 (18) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.897 & CPh. 70 (1975), 53 κ.ε. (πρβ. Tyche 10 (1995) πίν. 13) (19) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.902 (20) 3ος αι. μ.Χ., SEG L 643 (21) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590.28 (22) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια;) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 107 αρ. 231 (23) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Arheološki Pregled 2 (1960), 108 και πίν. XVIII.3 (πρβ. BCH 112 (1988), 459) (24) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 955

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
330