Ἑρμᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῞Ερμαιος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Herma (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σικελία), Hermas (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία /2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία ), ῾Ερμᾶδος (γεν., 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / αυτοκρ, περ., Θάσος), ῾Ερμᾶ (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Πόντος / αυτοκρ. περ., Θάσος), ῾Ερμᾶνος (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), ῾Ερμᾶν  (αιτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πέλλα), ῾Ερμᾶνι (δοτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα;-σημ. Ρέσνα) 218 μ.Χ., IG X.2.2.48.35 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 338.1 (3) π. 120-140 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 349A, 349B (4) ;171 μ.Χ., ILeukopetra 11 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 129 αρ. 2 (6) Μακεδονία (Δερρίοπος*) 112 μ.Χ., IG X.2.2.309.12 (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;2ος-1ος αι. π.Χ., Καφταντζής 579 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 31 (1976) Χρον. σ. 195 και πίν. 125β (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.511 (10) μέσα 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.400 (πρβ. JDAI 84 (1969), 176-177 αρ. R86) (11) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) αρχές 3ου αι. μ.Χ., JÖAI 32 (1940) Beibl. στήλη αρ. 12.45

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
97