Ἡρακλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἠερακλῆς (6ος/5ος αι. π.Χ., Κρήτη), Ἠραικλῆς (1ος αι. π.Χ., Λυδία), ῾Ηρακλήους (γεν., 1ος αι. π.Χ., Έφεσος-Ιωνία) ῾Η̣ρακλῆδι (δοτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σέρρες), Heracle (δοτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Heracles (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 327-309 π.Χ., RE Supplbd. 4 (2)· Berve 353  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 33 μ.Χ., PMich 259.[2], 13-14, 21 (3) Μακεδονία < Λευκόπετρα 229 μ.Χ., ILeukopetra 75.9 (4) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 593 (= Pilhofer 713) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 322 αρ. 22.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κρήτη τον 6ο/5ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Μακεδονία και την Καρία τον 3ο αι. μ.Χ.

Στο (1) γιος του Αλεξάνδρου Γ΄ και της Βαρσίνης.