Ἡράκλειος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἡρακλήος (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Αιολίδα), Ἡράκληος (1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Ἡράκλιος (3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 4ος αι. μ.Χ., Κρήτη / βυζ. περ., 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 6ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 137 π.Χ., Arch. Pap. 47 (2001), 61B.1 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 103 π.Χ., PTeb 105.53 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 92 π.Χ., PTeb 104.35, 47 (4-5) Μακεδονία < Αίγυπτος 78 π.Χ., BGU 1736.8 & 21.9 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) πριν το 474 μ.Χ., PLRE II (4) (RE (15)) (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;3ος αι. μ.Χ., IG X2.1.854 (πρβ. SEG XXX 632)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
84
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 484 αρ. 123· 485 αρ. 124, 125, 126·La'da 2002, 1503, E1504,  E1759, E1760.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Σικελία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.