Ἡρακλείδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

βλ. και Ἡρακλείδης

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Δελφοί ;277 ή 276 π.Χ., FD III.1.105.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
348
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 136 αρ. 56.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κάτω Ιταλία τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Κιλικία τη βυζαντινή περίοδο