Ἐπιμένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπειμένης (1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 327 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.13. 4 & 7· Κούρτιος 8.6.9, 8.8.20 (RE Supplbd. 4 (3)· Berve 300)  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 1ος αι. π.Χ., IG II2.8080 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133.14 (4) αρχές 1ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.68.16, 69.13 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.16 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26