Ἐπίγονος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπίγωνος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Aepigonus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Epigonus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Αἰπίγονος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αυτοκρ. περ., ΕΚΜ 1, Βέροια 233 (2) αυτοκρ. περ., ΕΚΜ 1, Βέροια 234 (3) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 232, [1], 4 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 231 (5)  171 μ.Χ., ILeukopetra 7.3 (6) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143C.16 (7) Μακεδονία (Κάτω Παιονία- Ευρωπός) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 613 (8) 205 μ.Χ., SEG XXXVIII 615 (= XLV 760) (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ελλην. περ.;, Παλ. Ανθ. 9.261 (RE (6)· GP 2196-2199) (10) ;1ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 701 (11) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.455.7, 14 (= GVI 318) (12) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.857/8 (13) αρχές 2ου αι. μ.Χ., SEG XLV 817 (= XLVIII 853) (14) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.678 (15) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ. 93-94, αρ. 79.14 (16) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ελλην. περ., SEG L 589 (17) Μακεδονία;  π. 185 π.Χ., ID 427.[15]· 442B.95 (πρβ. ID Index σ. 11 s.v. Ἀντίπατρος) (18) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη;) 3ος αι. μ.Χ., IG XII.2.409 (19) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 262 π.Χ., IG IX.12.1.18.12

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
349