Ἐλπίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Helpis (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.,  Κάτω Ιταλία, Ιλλυρία / αυτοκρ. περ., Αχαΐα, Κάτω Ιταλία, Σικελία, Φίλιπποι /1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Θράκη), Elpis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Φίλιπποι / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θεσσαλονίκη), Helspis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἐλπείς (αυτοκρ. περ., Ιλλυρία), Elphis (1ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἐλπεί  (δοτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κρήτη), Ἐρπίς (2ος αι. μ.Χ., Λυδία /3ος αι. μ.Χ., βυζ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 232.4 (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 229.1  (3) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 502 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα;) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 828 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 47 (1923), 94 αρ. 32 (= Pilhofer 128) (6) αυτοκρ. περ., Pilhofer 756 (7) αυτοκρ. περ., Collart 1937, 415 σημ. 4 (= Pilhofer 342) (8) ;2ος αι. μ.Χ., CIL III 14206. 14 (= Pilhofer 430)   (9) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.8  (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.423 (11) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.425 (12) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.427 (13) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.600 (14) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.708 (15) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ναλπάντης 2003, 110 αρ. BE 115 (16) μέσα 2ου αι. μ.Χ., SEG XLIII 462.5 (17) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 401.3 (18) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούσα) 3ος αι. μ.Χ., Hatzopoulos & Loukopoulou 1992, 62 αρ. A17 (= SEG II 412) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
242