Ἡγησώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ηγησοῦς (γεν.: 1ος αι. π.Χ., Λάρισα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., Gow & Page 1965, αρ. 3345 (2) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., Austin & Bastianini  2002, 36.8 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 415 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.641.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 320 αρ. 7.

Σχόλια: 

Στο (1) επίγραμμα του Θεαίτητου.

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα 5ο/4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.