Ἡγήσανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ε̄γε̄́σανδρος (τέλη 6ου αι. π.Χ., Αθήνα), Ἡγε̄́σανδρος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), hεγε̄́σανδρος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), ῾Αγήσανδρος (ελλην. περ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

 (1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.5.1 (Berve αρ. 510) (2) Μακεδονία < Δελφοί  327 π.Χ., FD III.5.58.30· CID II97.30· 99A.[0]  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.31 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) < Θεσπιές αρχές 2ου αι. π.Χ., BCH 19 (1895), 335 αρ. 10.8 (5) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXVI 612 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Μυτιλήνη 4ος/3ος αι. π.Χ., IG XII.2.202 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
59
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Bechtel 1917, 189-191· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 261· Hatzopoulos 2000· Παπανικολάου 2012, 83. Για την προσωπογραφία βλ.  Tataki 1998, 136 αρ. 55· 182 αρ. 31· 319 αρ. 2, 3.      

Σχόλια: 

Πανελλήνιας διάδοσης ελληνικό όνομα, σύνθετο διθεματικό (ανήκει στα παράγωγα από το θέμα Ἡγήσι- σύνθετα ή συντετμημένα ανθρωπωνύμια, τα οποία σχετίζονται με την αρχηγία και την καθοδήγηση). Ο Hatzopoulos (2000) το κατατάσσει στα πανελλήνιας διάδοσης. Για τα παράγωγα από το θέμα Ἡγήσι- ονόματα, βλ. Bechtel 1917, 189-191· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 261· Παπανικολάου (2012, 83).

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Καρία στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Καρία  τον 2ο/3ο αι. μ.Χ. Στο (4) ο πατέρας του ποιητή προσοδίου Δαμαίου.

Στο (6) ο πατέρας του γλύπτη Δωρόθεου.