Ἡδίστη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

hεhδίστεh (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἡδίσστη (1ος-2ος αι. μ.Χ., Χαλκιδική), Hediste (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Μικρά Σκυθία / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 3ος αι. π.Χ., IG II2.9261 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 1120)  (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 218 π.Χ., PEnt 69, 1 και πίσω όψη (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) < Αθήνα 2ος αι. μ.Χ., IG II2.9140  (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 549(5) Μακεδονία (Εορδαία-Κορμέσται) 2ος αι. π.Χ., ΕΑΜ 88 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ.;  SEG XXX 550 (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι*) 1ος-2ος αι. μ.Χ., AE 1950-1951,  62-63 αρ. 6 (= Pilhofer 721) (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.890 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρατονίκεια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 576

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
70
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Osborne & Byrne 1996, αρ.  3159, 3472· Tataki 1998, 117 αρ. 7· 320 αρ. 8, 9· La'da 2002, E1804.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Κάτω Ιταλία και την Καρία τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.