Δρωπίδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δρώπιδας

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ.1.15.8, 3.11.8, 3.27.4, 4.8.1, 4.9.3 (RE (9) (= Berve 427))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 183· Kalleris 1954 [1988], 291, 394, 397, 422. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 304 αρ. 85.

Σχόλια: 

Πατέρας του Κλείτου, αρχηγού του βασιλικού ιππικού. Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Μακεδονία τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λοκρίδα τον 2ο αι. π.Χ.