Δωρίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δο̄ρίς (5ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Dorine (δοτ.,  Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 3 (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 494 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Μονή Βατοπεδίου) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 649 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 888 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
57
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, αρ. 422· 423.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Βοιωτία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο αι. μ.Χ.