Δωρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δο̄ρίὀ̄ν (Αθήνα, 6ος αι. π.Χ.)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-3) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., PTeb 1075 απόσπ. 2.16 (δις), 21 (4) Μακεδονία 89 π.Χ., UPZ 125.29 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
77
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 481 αρ. 93, 94, 95· La'da 2002,  E1481,  E1482, E1652.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.