Δίζας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δείζας (3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Διζανος (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Δίζ̣α; (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Δε(ιζ)ηου; (γεν., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Θράκη) Διζαδος (γεν., 2ος αι. μ.Χ., Θράκη),  Δ̣ίζα̣ (δοτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Diszas (3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Diza (2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Dizas (2ος αι. μ.Χ., Στόβοι / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος-3ος αι. μ.Χ., Thracia 2, 277 (= ΑΔ 27 (1972) Μελ.,  σ. 142· πρβ. Epigraphica 37 (1975), 30-31 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940), 26 Κ· πρβ. Epigraphica 37 (1975), 28 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. μ.Χ., BCH 60 (1936), 337, 13 (= Pilhofer 133) (4-6)  ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 594A.3, 8, 9 (= Pilhofer 580) (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα- Φίλιπποι, Δράμα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 52 (1997) Χρον., σ. 847, 4 και πίν. 314β  (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580, 33-34 (9) Μακεδονία (Οδομαντική-Βέργη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BCH 81 (1957), 606 (= Pilhofer 568a) (10) Μακεδονία (Οδομαντική-Δραβήσκος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 619.5 (= Pilhofer 572) (11) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590, 32  (12) Μακεδονία (Οδομαντική-Σέρρες;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 39 (13) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος αι. μ.Χ., Šašel, IL 457  (14) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) ;2ος αι. μ.Χ., FGrH 257 F 37.51  (15) ;242 μ.Χ., IGB IV 2322 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
66
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 243-244. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 147 αρ. 4.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Θάσο και τη Θράκη την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ. Πιθανόν και τον 4ο-5ο αι. μ.Χ. στη Λυδία