Διότιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διότειμος (1ος αι. π.Χ., Αθήνα / αυτοκρ. περ., Αστυπάλαια, Βιθυνία /1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κύπρος, Αθήνα /1ος αι. μ.Χ., Χίος, Αθήνα / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία / 3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Δειώτιμος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 921 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Θέρμον π. 262 π.Χ., IG IX.12.1.18.12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
267
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 88 αρ. 30

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κάτω Ιταλία τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες από τη Λυκία τον 3ο αι. μ.Χ.