Διονύσις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δινυσις (3ος αι. μ.Χ., Κως), Δειονύσις (2ος-3ος αι. μ.Χ., Λητή), Διονύσεις (2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία), Διονυσίου (γεν., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θάσος), Dionisis (αυτοκρ. περ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 224 (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Αχλάδα) 3ος αι. μ.Χ., EAM 169.2 (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.60 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG I 277 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.426 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ναλπάντης 2003, 111 αρ. BE 118  (7) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.307 (8) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 166 (= SEG XLVII 978) (9) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 590, 25 (10) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2325 (11) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρέψα;) 198 μ.Χ., SEG XXIX 648 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
74
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 407.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Σικελία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.