Διονυσᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διονοισάς (2ος αι. π.Χ., Λυδία), Διονυσᾶδος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Θράκη / ελλην. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 335.3 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια-Βλαγανοί*) 189 μ.Χ., SEG XXXVII 590.8 (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 174

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 391.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Θράκη και την Ταυρίδα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στο Δίον τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.