Δίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διὀ̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Κάτω Ιταλία, Θήβα), Δή̣ων (3ος αι. μ.Χ., Σπάρτη), Dio (1ος αι. π.Χ., Μυσία /ελλην. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 103.8 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 898 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.367.1, 3 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.916

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
564
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1988, 411· Tataki 1998, 303 αρ. 83

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Χίο την αρχαϊκή περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Μυσία τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.