Διόγνητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διόγνε̄τος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Diognetus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι-Δράμα) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 793 (= Pilhofer 501) (2) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 115 αρ. 3.1 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) 360 π.Χ., IG IV.12.94b.24

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
182
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 66 αρ. 1· Perlman 2000, E.1 και σ. 69 κ.ε

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Ιωνία την ηρωική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία από τη Βοιωτία τον 3ο αι. μ.Χ.