Διόφαντος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διώφαντος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Diophantus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 246 π.Χ., PPetr II 39e(7).15 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 236 π.Χ., PPetr2 16.89 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 175-156 π.Χ., SB 15240.29, 44 (= La'da 2002, E1753)  (4-6) Μακεδονία μέσα 2ου αι. π.Χ., Διόδωρος  32.10.2 (δις), 10.8-9 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2.10025

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
437
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Osborne & Byrne 1996, 5891· Tataki 1998, 134 αρ. 38· 303 αρ. 79, 80·  La'da 2002, E1390, E1778

Σχόλια: 

Πρωιμότερηη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Κιλικία τον 4ο αι. μ.Χ.