Διόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διόδο̄ρος (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Θεσπιές),  Διόδορος (5ος αι. π.Χ., Κέως, Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Ηράκλεια) Diodorus (2ος αι. π.Χ., Αμφίπολη / 1ος αι. π.Χ., Σικελία / αυτοκρ. περ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /2ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Διώδωρος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)    

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 221 π.Χ., PHib 90.6, 9, 12-14, 16-17, 19 (= PP 2278 with Add.) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 159 π.Χ., SB 7632.18. verso 2 (3) Μακεδονία (Αλμωπία-σημ. Μηλιά) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XII 347  (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 173 (5) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 103.5  (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) ελλην. περ., IG II2.8481 (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 168 π.Χ., Λίβιος xliv 44. 4 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) < Άργος 2ος αι. μ.Χ., IG IV.1.591, 3 & Mnem. NS 47 (1919), 259-260 (9) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.568 (10) Μακεδονία (Παιονία) ;2ος αι. μ.Χ., AM 27 (1902), 318 αρ. 45 (11) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 230 μ.Χ., IGB V 5922, 9 (12) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) < Αθήνα αρχές 4ου αι. π.Χ., IG II2.1951.241, IG 13.1032VI.83 (13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος)  ;350 π.Χ., TAPA 62 (1931), 43 αρ. 2.6, 10 (14) π. 100 π.Χ., Anth. Pal. VII 625 (=GP 253) (15) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.9

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
953
Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Ιωνία την αρχαϊκή περίοδο. Τελευταίες μαρτυρίες στη Θεσσαλία και την Κιλικία τη βυζαντινή περίοδο