Διῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δίγης, Δίης, Διήους (γεν.)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Άβυδος αρχές 3ου αι. π.Χ., Perdrizet  & Lefebvre 1919, 589 (2) Μακεδονία (Βοττιαία- Ίχναι) < Δελφοί π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.63 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 117 π.Χ., Syll3 700.51

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
30
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 227· Masson ZPE 102 (1994), 179-184.  Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 113 αρ. 5· 297 αρ. 49· La'da 2002, E1460.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θράκη τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Ιωνία τον 2ο αι. μ.Χ.