Δίδυμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Didymus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ.,1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Didimus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία),

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  3ος/2ος αι. π.Χ., Arch. Pap. 48 (2002), 78-79 στήλη II.16 (2) Μακεδονία 132 π.Χ., Arch. Pap. 48 (2002), 78· πρβ. La'da 2002, 1497a (3) Μακεδονία; <  Αίγυπτος 99 π.Χ., SB 6.9255.7  (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 92 π.Χ., PTeb 104.35, 46

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
93
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 478 αρ. 68, 69· La'da 2002, E1462, E1746.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αιτωλία τον 6ο αι. μ.Χ.