Διδᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Διδᾶ (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πιερίδα / αυτοκρ. περ., Έφεσος), Didas (3ος/2ος αι. π.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία) 3ος/2ος αι. π.Χ., Λίβιος 40.21.9-11· RE Supplbd. 4 (2) (2) Μακεδονία (Πιερίδα-Φάγρης) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 168 αρ. 78

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 208 αρ. 8.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Κρήτη την ελλην. περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία  τον 2ο-3ο αι. μ.Χ.