Δάμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δάμο̄ν (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος), Δήμων (6ος-5ος αι. π.Χ., Σικυώνα / 3ος-2ος αι. π.Χ., Κυρήνη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 333 π.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ. 22.4· RE Supplbd. 4 (15a)· Berve 241 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Γένδερρος;) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XLIII 395 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ.,  Hatzopoulos 1991, 38-39 αρ. 7, 7 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 250-230 π.Χ., IG VII 320.2 (= Πετράκος 1997, αρ. 141)  (5) π. 143 π.Χ., IG X.2.1.1031, 1 (= IvOl 325) (6) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα;) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, . 133-134 αρ. 36.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
491
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 222. Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α.  Helly 1995, 319-320. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 181 αρ. 20, 21·  290 αρ. 9.                                            

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα την ηρωική περίοδο. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.

Στο (1) στρατιώτης υπό τις διαταγές του Παρμενίωνα.