Ἄξιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Axius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), ῎Ακξιος (2ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δήλος 183 π.Χ., IG XI.4.1307.[2]· ID 1417 AII.92· πρβ. 1403 BbII.67· πρβ. ID Index s.v.

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19