Ἀβροκόμας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἁβροκόμας (4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., CIL III 14206.18 (Pilhofer 432)  (2) Μακεδονία (Οδομαντική-Σκοτούσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 801

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6