Αὐλούπορις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Αὐλούπορες (2ος αι. π.Χ., Θράκη), Aulupor(is) (αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Aulupor (2ος/3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Αὐλωπορεος (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., BIAB 16 (1950), 9 αρ. 2 (Pilhofer 50) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32