Αὐδναῖος

Είδος Ονόματος: 
Όνομα μηνός
Παράλληλοι τύποι: 

Αὐτναῖος, Αὐδυναῖος, Αὐδηναῖος, Ἀιδοναῖος (ΕΑΜ 131.3 ), Αὐδουνα[ίου —] (ΕΚΜ 1 Βέροια, 328· Κρήτη, 3ος αι. π.Χ.), Ἀϊδοναίο[υ] (ΙLeuk 4, 30, 87, 88), Ἀϊδωναίου (ΙLeuk 89)

Αρχαία ερμηνεία: 

Αὐδηναῖος: ὄνομα μηνὸς παρὰ Μακεδόσιν. ὁ Ἰαννουάριος (Σούδα)

Σημασία: 
Ο τρίτος μήνας του μακεδονικού ημερολογίου (σελήνη Δεκεμβρίου / Ιανουάριος)
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

5ος αι. μ.Χ., Ιωάννης Μαλάλας, Χρον. 236, 272 / 7ος αι. μ.Χ., Χρονικόν του Πασχάλη / 10ος αι. μ.Χ., Σούδα s.v. // (1)  Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 128 μ.Χ., ΕΚΜ 1 Βέροια, 328 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Λευκόπετρα) 170 μ.Χ., ΙLeuk 4 (3) 192 μ.Χ., ΙLeuk 30 (4) 238 μ.Χ., ΙLeuk 87.2 (5) 238 μ.Χ., ΙLeuk 88 (6) 238 μ.Χ., ΙLeuk 89.2 (7) Μακεδονία (Εορδαία-Κοιλάδα) μετά το 181 π.Χ., ΕΑΜ 87.9 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., αρ. 17.9) (8) Μακεδονία (Εορδαία-Βεγόρα ή Κάμπος) 202/203 μ.Χ (μακεδ. χρον.),  ΕΑΜ 131.3

Βιβλιογραφία: 

Sturz 1808, 49∙ Hoffmann 1906, 109· Kalleris 1954 [1988], 114· Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 96· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 41-42· Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985, 85-86, 126-127

Γεωγραφική διασπορά: