Ἀττίνας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀτίνας (2ος αι. π.Χ., Λυδία / 1ος αι. π.Χ., Αιολία), Atinas (1ος αι. π.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 329 π.Χ., Κούρτιος 8.1.3· πρβ. Αρριανός, Ανάβ. 4.16.4-5 (RE Supplbd. 4 (2)· Berve 1926, 185) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος ελλην. περ., AMGR 1935-1939, 121 αρ. 4 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 239-229 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 45.5, 12-13, 25-26 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524I.11 (Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 106 αρ. 92) (5-7) Μακεδονία (Βοττιαία-Τύρισσα;) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVII 999.12, 18, 24 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
96