Ἀττικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Atticus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., BSA 58 (1963), 24 αρ. 7 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.31 (3) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.539· 540 (4) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.540 (5) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci (ΠΓΔΜ)) 210 μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 57 αρ. 115 (6) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) ;2ος αι. μ.Χ., Studies Stobi 1, 162 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
303