Ἀθηνίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀθε̄νιὀ̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Athenio (4ος αι. π.Χ., Θράκη, γραμματεία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δήλος π. 200-175 π.Χ.,  IG XI.4 1273, 3 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον., σ. 355 αρ. 3 (3)  37 π.Χ., Robert 1936, 44, 17 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.22 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ., TAPA 65 (1934), 128 αρ. 4.6, 11

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
146