Ἀρτέμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Artemo (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Λυδία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία, Κάτω Ιταλία), Ἀρτέμωναν (αιτ., 3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Θεσσαλία 3ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 11 (2) Μακεδονία 138 μ.Χ., SEG XXXVII 593.17 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143A.10 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 159 μ.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 300 (= Klio 65 (1983), 164) (5-6) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.57 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος/3ος αι. π.Χ., Αθήναιος 12.515e, 14.636e, 15694a· FrHG IV 340-341, 342· Αρποκρατίων s.v. Polygnotos (RE (18)) (8) < μέσα 3ου αι. π.Χ., Θεσσαλία Αρβανιτόπουλος 1909, 167 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
689