Ἀριστοβούλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστοβο̄́λη (5ος αι. π.Χ., Πέλλα), Ἀριστοβόλε̄ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀριστοβόλη (5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀρισστοβούλη (αυτοκρ. περ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 5ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 647· BE 1990, αρ. 464 (2) Μακεδονία (;Δέγμη) < Θεσσαλία 3ος/2ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, αρ. 57 (3) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 3ος αι. π.Χ., SEG XLIII 399A (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) < Θάσος 4ος/3ος αι. π.Χ., Ét. Thas. 3,  318 αρ. 111

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24