Ἀριστοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστοκλε͂ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀριστοκλε̄ς (5ος/4ος αι. π.Χ., Ιθάκη), Ἀριστοκλεῦς (γεν., 5ος/4ος αι. π.Χ., Ιωνία /3ος-2ος αι. π.Χ., Θράκη), Ἀριστοκλέης (4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀριστοκλείους (γεν., 4ος αι. π.Χ., Αμφίπολη), Ἀρισστοκλῆς (2ος-1ος αι. π.Χ., Αργολίδα /αυτοκρ. περ., Αμοργός), Ἀριστοκλήους (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Θράκη), Ἀρειστοκλῆς (;3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., Keil & von Premerstein 1914, 47.1, 4 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.34  (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΠΑΕ 1981, 25 και πίν.  43β.2-3  (4) αρχές 4ου αι. π.Χ., IGB I2.459.4 (5) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 851 (6) ελλην. περ;, SEG L 564 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.17 (8) Μακεδονία (Παιονία- Αντιγόνεια;) π. 200 μ.Χ., SEG XL 559 (9) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα;) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36, 114 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 244-242 π.Χ., PPetr II35a.15 = III54b (11) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 300 π.Χ., IG II2.1956.114 (12-13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.5, 15 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
538