Ἀριστοφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστοφάνε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀρισστοφάνης (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀριστοφάνηος (πατρων. επίθ., 1ος αι. π.Χ., Τρωάδα) 

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 327 π.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ. 51 (RE Supplbd. 4 (8a)· Berve 136) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) ελλην. περ., AM 27 (1902), 314 αρ. 28.1 (3) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 406· 407· 409· SEG 411.[1] (4) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 423· 424 (5) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 413· 414· 419· 421· 422 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 31 αρ. ΠΑΡ4 (= SEG L 613) (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 343 π.Χ., Αισχίνης 2.154-155, 158 (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ελλην.-αυτοκρ. περ., IG II2.8996 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
248