Ἀριστέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστέης (;7ος αι. π.Χ., Μυσία), Ἀρισστέας (5ος αι. π.Χ., Άργος /αυτοκρ. περ., Κως /1ος-2ος αι. μ.Χ., Χαλκιδική), Ἀριστῆς (1ος αι. π.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 225-200 π.Χ., ICos ED 56.5, 13 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3oς/2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 412  (3) πριν από 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 416 (4) Mακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΠΑΕ 1981, 25 και πίν. 43β.17 (5) Mακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.12 (6) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.206.5 (7) 6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1030 (= IC 4, 406 αρ. 481· = Feissel 1983, 287· πρβ. LGPN I s.v. (15)) (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρατονίκη;) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXIV 576 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
491