Ἀρχῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρχεῖνος (3ος/2ος αι. π.Χ., Βοιωτία / 2ος-1ος αι. π.Χ., Αργολίδα / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Φωκίδα / 1ος αι. μ.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δελφοί 4ος αι. π.Χ., Syll3 267C.1 & BCH 70 (1946), 38 σημ. 2 (2) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36, 39· πρβ. Helly 1995, 319-320

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
81