Ἄργος 1 (Ὀρεστικόν-Διοκλητιανούπολις)

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο

Γεωγραφική διασπορά: