Ἄρειος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄρηος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή / 1ος αι. π.Χ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Αττική) 

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 74 π.Χ., SB 7532.25, 36 (2) Μακεδονία 5 μ.Χ., CPR I 224.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23